B2C: The Way We Inspire

 B2C : מתודולוגיה ומודל עסקי מנצח

היקפי שוק של הקטגוריות - ברמת כסף וכמויות - מכתיבות היצע, ביקוש, ותחרות בפרט.

 

כמות המתחרים ועוצמת התחרות יהיו קורלטיביים לגודל הביקוש והקטגוריה, ולכן הם מכתיבים את נחיצות ההערכות טרם ביצוע השקעות, כדי שלא לזרוק "כסף טוב" אחרי "כסף רע" בעת ביצוע תהליכי הפיתוח העסקי של כל שוק, אך בעיקר של השוק האמריקאי המורכב ממכירות של כ 10% בסחר אלקטרוני ו 90% בחנויות – אך עבור הצרכן, המפיץ והקניין, אלו הוליסטיים ובלתי נפרדים.

 

ההערכות המקדימה - מודיעין עסקי  והתכנות שיווקית - מכתיבים את התשתית, הבסיס, ומודל הרווחיות לכל פיתוח עסקי של חברה המבצעת פיתוח שוק חדש, שכן בקטגוריות מניבות, התחרות עזה, אך בנוסף כיום היא מאד חשופה, מתוחכמת, מורכבת  ומקבילה למלחמה על שטח המדף ונתח השוק.

 

למלחמה יש להיערך, ובמחוזותינו נאמר "קשה באימונים - קל בקרב".

מודיעין, מודיעין, מודיעין!

מטרת המודיעין העסקי היא לקיים בחינה אופטימלית לא רק של פוטנציאל השוק, מתחרים, מגמות וכד',  אלא בעיקר של התנהגות צרכנים וקורלציה של פרמטרים אלו למול היכולות שלך, בכדי לעצב ולפתח את הכלים הנדרשים באופן ייחודי לך, לצורך גישור על הפערים.

מטרת שלב זה היא לסייע לך לצמצם את סיכוני ההשקעות, כבר בעת תכנון האסטרטגיה השיווקית עבורך,תוך מיפוי הזדמנויות עסקיות המתפתחות בשוק.

 

בשלב זה נבחן ונבנה  / משופר, גם המודל הפיננסי שלך ליצור רווח, ואנו מרכיבים עבורך את הבסיס של הפיתוח העסקי והשיווקי לשוק האמריקאי באופן שימקסם את המכירות, ע"י ייצור ביקושים למוצריך.

מגמות קיימות ועתידיות

מחקר וניתוח  שוק מקיף

אמל"ח  שלב  #  1

מטרת המודיעין העסקי היא לקיים בחינה אופטימלית לא רק של פוטנציאל השוק, מתחרים, מגמות וכד',  אלא של יכולות החברה ואת הנדרש כדי להקנות לה כלים לגשר על פערים,  ולהגיע לשוק באופן מוצלח, ובכלל אלו הכנת תיק לצוות מו"פ באם האמור בבחינת פיתוח מוצר חדש,  או את הנדרש להתאמת מוצר קיים לשוק היעד. 

תכנון מרמת שוק (מחיר, מדף דיגיטלי / פיזי, מכולה, אריזה, וכד')

מטרת המודיעין העסקי היא לקיים בחינה אופטימלית לא רק של פוטנציאל השוק, מתחרים, מגמות וכד',  אלא של יכולות החברה ואת הנדרש כדי להקנות לה כלים לגשר על פערים,  ולהגיע לשוק באופן מוצלח, ובכלל אלו הכנת תיק לצוות מו"פ באם האמור בבחינת פיתוח מוצר חדש,  או את הנדרש להתאמת מוצר קיים לשוק היעד. 

אמל"ח  שלב  #  2

ליווי ותכנון תהליכי בנית מיתוג על בסיס כלכלת חוויה

ואנליזות התנהגות צרכנים

יוצאים לשטח!

מטרת המודיעין העסקי היא לקיים בחינה אופטימלית לא רק של פוטנציאל השוק, מתחרים, מגמות וכד',  אלא של יכולות החברה ואת הנדרש כדי להקנות לה כלים לגשר על פערים,  ולהגיע לשוק באופן מוצלח, ובכלל אלו הכנת תיק לצוות מו"פ באם האמור בבחינת פיתוח מוצר חדש,  או את הנדרש להתאמת מוצר קיים לשוק היעד. 

סחר אלקטרוני

התמחות בשוק אמריקאי (כולל מכירות בעשרות מיליוני דולרים)

יצירת שיתופי פעולה להגדלת שווקים

יוצאים לשטח  שלב  #  2

מטרת המודיעין העסקי היא לקיים בחינה אופטימלית לא רק של פוטנציאל השוק, מתחרים, מגמות וכד',  אלא של יכולות החברה ואת הנדרש כדי להקנות לה כלים לגשר על פערים,  ולהגיע לשוק באופן מוצלח, ובכלל אלו הכנת תיק לצוות מו"פ באם האמור בבחינת פיתוח מוצר חדש,  או את הנדרש להתאמת מוצר קיים לשוק היעד. 

גיוס הזמנות חדשות על בסיס אנליזות מכירות.

המלצות למו"פ / חדשנות, בהתאמה למכירות ומגמות

פיתוח שווקים חדשים

רוצה ליצא? ליצירת קשר:

Click logo  to e-mail us
telephone.png
077-42-45-800
facebook.png
linkedin9.png
or
Contact

© 2023 by GMARKS Global Marketing & Sales