top of page
  • גלי יהודה מכירות לארה"ב

(B)2B Personal – Part II

פיתוח אסטרטגיה שיווקית על בסיס פרסונליזציה, למפיצים סיטונאים ויצרנים בתחום ה B2B - חלק שני

בפוסט (B)2B Personal התוודענו לצורך להתאים את האסטרטגיה השיווקית והפיתוח העסקי של כל ספק בעת פניה למפיץ / סיטונאי בכל שוק יעד – אך בעיקר בארה"ב, בפוסט הומחשו גם נקודות המגע (touch points) של איש הרכש אצל המפיץ וכיצד - בעבודה מתודית והוליסטית – לספק, יש יכולת להשפיע על נקודות מגע אלו אפילו טרם קיום הפניה. את ההשפעה הגדולה ביותר יש לוודא ברמת פיתוח מוצר משולב – באופן המייצר ביקוש, בכדי להניב רמת רווחיות לא רק אופטימלית, אלא גבוהה הממוצע.