top of page
  • גלי יהודה מכירות לארה"ב

Winning Hearts & Minds


עם התפתחות האינטרנט והמדיות החברתיות, תם עידן התום, וכשמוסיפים לתמהיל זה משבר כלכלי ומיתון שנבע מהונאת הבנקים, ויתרת חוב בהיקף של כמעט 200,000 דולר לכל משלם מיסים בארה"ב (לפני החזרי הלוואות סטודנטים, משכנתאות, מחיה וכד') המאיימת על ההכנסה הפנויה, ובנוסף טכנולוגיה הנשזרת כמעט לכל דקת ערות פנויה – מקבלים חוכמת המונים שונה לחלוטין, המסבירה את התפתחות התנהגות הצרכנים להגנה על תום, וודאות, ודרישה לקבלת אחריות – אך זו רק ההתחלה להגדרת הישרדות המותגים (יצרנים ורשתות כאחד).